Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

 

 Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 31.03.2011 ja se rekisteröitiin 25.07.2011.

 

 Yleistä

Vuoden 2020 toimintasuunnitelmaa laadittaessa epävarmuutta aiheuttaa korjauksen alainen kotimuseomme, Lahden historiallisen museon korjauksen jatkuminen kestänee näillä näkymin vuoteen 2022. Pitkä tauko kotimuseon korjauksen aikana verottaa jäsenien määrää ja rajoittaa toimintamahdollisuuksia. Museokioskista ei ole sen tapahtumapaljoudesta johtuen muodostunut yhdistyksen toiminnalle tukipilaria.

 

Edellä mainituista seikoista johtuen yhdistyksen kokoukset ja oman, jäsenistölleen suuntaaman toiminnan painopiste on siirtynyt Mastolan tiloihin Radiomäelle sekä Historiallisen museon ulkopuolella järjestettäviin toimintoihin, kuten retkiin ja matkoihin.

 

YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS JA TOIMINTAPERIAATTEET

 

                      Lahden kartanon ystävät ry on Lahden historiallisen museon tukiyhdistys, jonka tarkoituksena on edistää Lahden historiallisen museon toimintaa,                       tehdä sitä tunnetuksi, lisätä lahtelaisten ja päijäthämäläisen kiinnostusta                       museoharrastusta kohtaan ja siten vahvistaa lahtelaista ja päijäthämäläistä                 identiteettiä yhdistyksen sääntöjen 2. pykälän mukaisesti.

 

Yhdistyksen yhteisenä päämääränä on Lahden historiallisen museon toiminnan vahvistaminen ja tukeminen.

Tavoite

Lahden kartanon ystävät on jäseniään yhdistävä, Lahden historiallisen museon ja museoharrastuksen puolesta monipuolisesti toimiva, kiinnostava ja kansalaistoimintaan innostava, positiivisesti ympäristöönsä vaikuttava yhteisö.

                     

Mahdollisuudet

Yhdistys on joustava toimija, joka verkostojensa ja omien kanaviensa kautta välittää tietoa museon tapahtumista. Lisäksi yhdistys pyrkii edelleen toimimaan museon taloudellisena tukena myöntämällä anomuksesta avustuksia resurssiensa mukaan esim. seminaareille ja muille tärkeille hankkeille. Jäsenistölle museonystäväyhdistys tarjoaa mielenkiintoisen monipuolisen harrastuksen ja monipuolista osaamista omaavat, kiinnostuneet ja innostuneet jäsenet ovat museon voimavara.

                                                                                                                                                        2/3

Haasteet

Toiminnan vireänä ja innostavana säilyminen oman kotimuseon pitkäkestoisen korjauksen aikana vaatii vuoden 2020 hallitukselta yhteishenkeä ja toimintakykyä. Jäsenmäärän säilyttäminen ja sitouttaminen yhdistyksen toimintaan vaatii erityisiä ponnistuksia, koska jäsenten ikääntyminen on tosiasia. Nuorempien houkutteleminen mukaan ja sitouttaminen yleishyödyllisen museonystäväyhdistyksen toimintaan panee kekseliäisyyden koetteille. Erityisen haasteen muodostaa museon ammattilaisten kiire ja toimiva tiedonkulku.

 

YHDISTYKSEN TOIMINNAN PAINOPISTEET 2020

                          

      Painopiste

Tavoite

Toimenpiteet 2020

1. Museo harrastuksena

 

Kiinnostuksen ylläpitäminen ja lisääminen oman alueen menneisyyttä ja museotoimintaa kohtaan

-Historiallisen museon korjaustauon hyödyntäminen uusien innostavien aktiviteettien kehittämiseksi ja kokeilemiseksi.

2. Käytännön yhteistyö museon kanssa

 

 

Toimiva informaatio molempiin suuntiin

museo

 

Museonystävien apu luontevaksi osaksi museon toimintaa

- Säännölliset museon ja yhdistyksen tapaamiset

- Yhdistyksen jäsentiedote museolle

- Jäsenistön osaaminen käyttöön

- Taloudellinen tuki resurssien mukaan

3.Yhdistyksen omat aktiviteetit

 

Yhteisöllisyyden vahvistaminen

Mielenkiintno ylläpitäminen j

- Kuukauden toivotut

- Kantapöytä

- Retket ja matkat

4. Valtakunnalliseen museonystävätoimintaan

osallistuminen

 

Yhteistyö ja tutustuminen maanlaajuisesti museonystävätoimintaan.

 

Oman yhdistyksen toiminnan tunnetuksi tekeminen osana

museonystäväverkostoa

- Osallistuminen valtakunnalliseen vuotuiseen museonystävätapaamiseen

- Ystävyyslataamon työkalupakkiin tutustuminen

 

 

YHDISTYKSEN MUU SISÄINEN TOIMINTA

 

Kokouskäytännöt    

Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarpeen mukaan ja se voi tarvittaessa pitää myös sähköpostikokouksia, joista tehdään pöytäkirja. Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhtikuussa ja syyskokous marraskuussa.

Talous

Yhdistys kerää varansa jäsenmaksuilla, tapahtumilla, retkillä ja matkoilla sekä lahjoituksilla. Vuoden 2020 henkilöjäsenmaksu on 20 euroa/v, ainaisjäsenmaksu on 250 euroa ja lisäksi yhteisö- ja yritysjäsenmaksu on 250 euroa/v. Talousarvion 2020 laadinnassa epävarmuustekijöitä on monta, kuten kotimuseon tauon vaikutus jäsenmäärään, toimivan hallituksen muodostuminen, matkojen ja retkien toteutuminen ym.

 

Vuoden 2020 talousarvio on tämän toimintasuunnitelman liitteenä.

 

 

Jäsenhankinta ja -huolto

Jäsenmäärä pyritään säilyttämään järjestämällä säännöllisiä jäsentapaamisia.

Tapahtumia ja tapaamisia suunniteltaessa huomioidaan jäsenten ikääntyminen.

Jäsenille lähetetään kuukausittain jäsenkirje, tarvittaessa tekstiviesti. Myös www-kotisivusto, Facebook sekä matkat ja retket ovat omiaan vahvistamaan museoharrastusta ja luomaan yhteishenkeä jäsenistössä.

 

Tilaisuudet, tapahtumat ja jäsenaktiviteetit

- Vuoden 2020 Ystävänpäivän kahvit Kartanon ystävien ja jo valittujen Vuoden ystävien kanssa helmikuussa (uutta vuoden ystävää ei valita).

- retket ja matkat jäsenille keväällä ja syksyllä sekä joulukuussa jouluretki

- museon järjestämistä tapahtumista tiedottaminen ja niihin osallistuminen

- yhdistyksen kuukausitapahtumat

 

YHDISTYKSEN MUU ULKOINEN TOIMINTA

 

Yhteistyösuhteet

Yhdistyksen toiminnan kohde ja tärkein yhteistyökumppani on Lahden kaupunginmuseo ja Historiallinen museo. Yhdistys jatkaa hyvää yhteistyötä Ainopuiston teatterin kanssa.

Vaikuttaminen

Yhdistys haluaa vaalia Lahden historiallisen museon, Fellmanin kartanon, Aino-puiston ja sen ympäristön merkitystä lahtelaisille. Yhdistys haluaa omalla esimerkillään jatkaa hyvän yhteistyön edistämistä eri toimijoiden kesken.

Tiedottaminen

                      Yhdistyksen käyttämät tiedotuskanavat ovat

- jäsenkirjeet sähköpostina ja tekstiviesteinä sekä paperiversioina museon 

  asiakaspalvelusta 

- yhdistyksen kotisivut/nettisivut

- avoin Facebook -ryhmä Lahden kartanon ystävät ry

- paikallismedia tarvittaessa tapahtumista tiedotettaessa

 

 

Lahdessa      24.11. 2019

 

Lahden kartanon ystävät ry

Hallitus

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

 

Vuosi 2017 on yhdistyksen 7. toimintavuosi. Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 31.03.2011 ja se rekisteröitiin 25.07.2011.

 

YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS JA TOIMINTAPERIAATTEET

Lahden kartanon ystävät ry on Lahden historiallisen museon tukiyhdistys,   jonka tarkoituksena on edistää Lahden historiallisen museon toimintaa, tehdä sitä tunnetuksi, lisätä lahtelaisten ja päijäthämäläisten kiinnostusta museoharrastusta kohtaan ja siten vahvistaa lahtelaista ja päijäthämäläistä identiteettiä yhdistyksen sääntöjen 2. pykälän mukaisesti.

 

Yhdistyksen yhteisenä päämääränä on Lahden historiallisen museon toiminnan vahvistaminen ja tukeminen. Yhdistys on mukana museon tapahtumissa sekä järjestää jäsentilaisuuksia ja muuta toimintaa jäsenistön ideat ja toiveet huomioiden. On tärkeää, että jokaisella jäsenellä on mahdollisuus osallistua yhdistyksen aktiviteetteihin.

 

TULEVAN TOIMINTAVUODEN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET

 

Mahdollisuudet liittyvät siihen, että julkisen sektorin kutistuessa yhteiskunnassa on nyt sosiaalinen ja taloudellinen tilaus Lahden kartanon ystävien kaltaisille ystäväyhdistyksille. Kartanon ystävät haluavat olla mukana monipuolistamassa museotoimintaa ja omalta osaltaan auttaa museon tunnetuksi tekemisessä ja kävijämäärän lisäämisessä. Monipuolista osaamista omaavat, kiinnostuneet ja innostuneet yhdistyksen jäsenet ovat myös museon voimavara.

 

Haasteet liittyvät jäsenistön ikähaitarin laajentamiseen nuorempien ja työikäisten mukaan saamiseksi, yhteisöllisyyden ja vapaa-ajan kanssakäymisen muotojen muuttumiseen, jäsenistön sitoutumiseen toimintaan (mm. kahvilatoiminta, matkojen järjestäminen) sekä yhdistyksen kokouskäytäntöjen kehittämiseen.

 

YHDISTYKSEN TOIMINNAN PAINOPISTEET

                            

      Painopiste

 

Tavoite

Toimenpiteet 2017

1.Lahden historiallisen museon toiminnan tukeminen, tunnetuksi tekeminen ja museoharrastuksen kiinnostavuuden lisääminen

 

Jäsenistö aktiivisesti mukana museon, sen näyttelyiden ja muun toiminnan tunnetuksi tekemisessä.

- Säännölliset kuukausipalaverit/ ideapalaverit museon kanssa pitkäjänteisen oheistoiminnan suunnittelemiseksi.

- Avustukset (tutkimus, julkaisut, näyttelyt, historiallisen museon toiminta ym.)

- Yhdistyksen jäsenistölle järjestetyt kuukausiluennot tms.  

-Sosiaalisen median käytön tehostaminen

2. Jäsenmäärään ja ikäprofiiliin vaikuttaminen

 

 

 

 

10%:n kasvu nykyiseen jäsenmäärään.

 

Nuorempien jäsen mukaan saaminen.

 

 

- Eri ikäryhmien huomioiminen yhdistyksen toiminnassa

- Yhdistyksen näkyvyyden lisääminen

-Jäsenkyselyn hyödyntäminen

3. Kafé Kartanon toiminnan kehittäminen

 

 

 

Kahvilan palvelukonseptin kehittäminen (aukiolo, tuotevalikoima ym.)

 

- Kahvilatiimi, vastuuhenkilöt jäsenistöstä

-Yhdistyksen omat tapahtumat kahvilassa

-Jäsenkyselyn hyödyntäminen

4.  Museon arjessa auttaminen

Jäsenistön osaaminen avuksi museon toiminnoissa lähtökohtana museon tarpeet.

 

 

- Arjen avun käynnistäminen (esim. näyttelyiden esittely, rakennuksen esittely eri kielillä, mukana olo eri tilaisuuksissa tms.)

-Jäsenkyselyn hyödyntäminen

5.Sosiaalisen median hyödyntäminen

Sosiaalisen median monipuolisempi käyttö tiedon jakamisessa ja vuorovaikutuksen ylläpitämisessä

 

Yhdistyksen näkyvyyden lisääminen

- Uuden www-sivuston suunnittelu

- Kuvien ja tiedon välittäminen museon ja yhdistyksen ajankohtaisista tapahtumista sekä rakennuksesta ja sen yksityiskohdista. (Instagram ym.)

- Perehdytys yhdistyksen hallitukselle ja jäsenistölle sosiaalisen median monipuolisesta käyttämisestä.

-Jäsenkyselyn hyödyntäminen

 

 

YHDISTYKSEN MUU SISÄINEN TOIMINTA

 

Kokouskäytännöt    

Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarpeen mukaan, yleensä kerran kuukaudessa. Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhtikuussa ja syyskokous marraskuussa.

Talous

Yhdistys kerää varansa jäsenmaksuilla, kahvilatoiminnalla, tapahtumilla, retkillä ja matkoilla sekä lahjoituksilla. Vuoden 2017 jäsenmaksu on 20 euroa. Talousarvio vuodelle 2017 on toimintasuunnitelman liitteenä.

Jäsenhankinta ja -huolto sekä jäsenten osallistaminen

Jäsenmäärää pyritään kasvattamaan edellisten vuosien tapaan tasaisesti huomioiden vuotuinen jäsenistön poistuma (vuonna 2016 n. 20 jäsentä)

 

Jäsenet huomioidaan monin eri keinoin, joita ovat kuukausittainen jäsenkirje, www-kotisivusto, Facebook, Instagram, jäsentapaamiset, erilaiset jäsentilaisuudet, -matkat ja -retket

 

Hallitus lisää jäsenistön mukanaoloa yhdistyksen eri toimintamuotojen suunnittelussa ja järjestämisessä. Muodostetaan jäsenistön kanssa ideointi- ja projektiryhmiä: kahvila, tapahtumat, retket ja matkat, tiedottaminen sekä puiston ja ympäristön vaaliminen. Jäsenhuoltoa on myös erillisen jäsenkyselyn tekeminen toimintavuoden 2017 alussa tulevien tapahtumien ja muun toiminnan suunnittelun pohjaksi.

 

Tilaisuudet, tapahtumat ja jäsenaktiviteetit

- Vuoden 2017 Ystävän valinta ja Ystävän päivän tilaisuus helmikuussa

- Hiihdon MM-kisat Lahti 2017- tapahtuman huomioiminen helmi-maaliskuun

  vaihteessa yhteistyössä museon kanssa

- retket ja matkat jäsenille keväällä ja syksyllä

- omat ja museon järjestämät tapahtumat: kuukausitapahtumat, Elokuinen ilta,

  Adventti alkaa Kartanosta, Suvi alkaa Kartanosta, Taidelauantai, luennot,

  seminaarit, konsertit ym.

 

YHDISTYKSEN MUU ULKOINEN TOIMINTA

 

Yhteistyösuhteet

Yhdistyksen toiminnan kohde ja tärkein yhteistyökumppani on Lahden historiallinen museo. Yhdistys jatkaa edelleen yhteistyötä Pulla-Pojat Oy:n, Lahden kaupungin vihertoimen ja sivistystoimen sekä Ainopuiston kesäteatterin kanssa.

 

Vaikuttaminen

Yhdistys haluaa vaikuttaa Historiallisen museon toiminnan kehittämiseen, museotoiminnan merkityksen tunnustamiseen sekä Kartanon rakennuksen ja sen ympäristön arvon vaalimiseen myöntämällä hakemuksesta avustuksia mahdollisuuksien mukaan em. tarkoituksiin sekä toimimalla keskustelun herättäjänä ja yhteistyön edistäjänä eri toimijoiden kesken.

 

TIEDOTTAMINEN JA NÄKYVYYDEN LISÄÄMINEN

 

 Yhdistyksen käyttämät tiedotuskanavat ovat

- jäsenkirjeet sähköpostina ja kirjepostina

- yhdistyksen kotisivut/nettisivut

- avoin Facebook ryhmä

- Instagram ja Twitter uusina vuonna 2017

- paikallismedia tapahtumista tiedotettaessa

 

 

Lahdessa 29.11.2016

 

Lahden kartanon ystävät ry

Hallitus

Kirjoita uusi kommentti: (Napsauta tästä)

123kotisivu.fi
merkkiä jäljellä: 160
OK Lähetetään.
Katso kaikki kommentit

| Vastaa

Uusimmat kommentit

27.11 | 18:50

Kaikki sivulla oleva koettu.

...
02.02 | 13:08

Kiitos, Saara, tarkkasilmäisyydestäsi. Aika hassu kirjoituserhetys. Nyt se on korjattu. Hymyillen kirjoitan vastautani sinulle.

Terveisin
Ulla Lilius

...
02.02 | 12:12

Yritin vain sanoa että tuolla on kirjoitusvirhe.. siinä lukee että 3 PERÄSTÄ lentänyttä lasta.. luulen että tarkoitit pesästä

...
22.10 | 09:23

Terveisiä Nanna Salmelle Ruotsista Uppsalasta , Kaija

...
Tykkäät tästä sivusta
Hei!
Kokeile tehdä oma kotisivu. Minäkin tein! Se on helppoa ja sitä voi kokeilla ilmaiseksi
ILMOITUS