Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

 

Vuosi 2018 on yhdistyksen 8. toimintavuosi. Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 31.03.2011 ja se rekisteröitiin 25.07.2011.

 

Yleistä

Vuoden 2018 toimintasuunnitelmaa laadittaessa on epävarmuustekijänä toimintavuoden aikana aloitettava Lahden historiallisen museon pohjakerroksen korjaustyö. Siitä johtuen museorakennus suljettaneen kokonaan korjauksen ajaksi.

Eniten sulkeminen vaikuttaa kahvilan toimintaan, kokouksien ja kuukausi- ja muiden tapahtumien järjestämiseen sekä kahvilan tuottoon. Yhdistyksen toiminta jatkuu entisellään syyskuuhun saakka.

 

Em. seikoista johtuen yhdistyksen toiminnan painopiste siirtyy loppuvuodesta Historiallisen museon ulkopuolella järjestettäviin toimintoihin, kuten retkiin sekä matkoihin.

 

YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS JA TOIMINTAPERIAATTEET

 

                      Lahden kartanon ystävät ry on Lahden historiallisen museon tukiyhdistys,            jonka tarkoituksena on edistää Lahden historiallisen museon toimintaa,    tehdä sitä tunnetuksi, lisätä lahtelaisten ja päijäthämäläisen kiinnostusta                  museoharrastusta kohtaan ja siten vahvistaa lahtelaista ja päijäthämäläistä                 identiteettiä yhdistyksen sääntöjen 2. pykälän mukaisesti.

 

Yhdistyksen yhteisenä päämääränä on Lahden historiallisen museon toiminnan vahvistaminen ja tukeminen. Yhdistys on mukana museon tapahtumissa sekä järjestää jäsentilaisuuksia ja muuta toimintaa jäsenistön ideat ja toiveet huomioiden.

 

Tavoite

Lahden kartanon ystävät on jäseniään yhdistävä, innostava, Lahden historiallisen museon ja museoharrastuksen puolesta monipuolisesti toimiva, kiinnostava yhteisö.

                     

Mahdollisuudet

Lahden kartanon ystävien kaltaisten tukiyhdistysten merkitys yhteiskunnassa kasvaa entisestään. Yhdistys on joustava toimija, jolla on merkitys niin museolle kuin jäsenille. Museolle se parhaimmillaan verkostojensa kautta houkuttelee lisää museon tunnettuutta ja kävijämääriä, mahdollistaa toiminnan monipuolistamisen ja on omalta osaltaan taloudellisena tukena. Jäsenistölle yhdistys tarjoaa mielenkiintoisen monipuolisen harrastuksen. Monipuolista osaamista omaavat, kiinnostuneet ja innostuneet jäsenet ovat myös museon voimavara.

 

                                                                                                                                                        2/3

Haasteet

Vuoden 2018 kahvilan toiminta ja tapahtumien järjestäminen kahvilan tiloissa syyskuusta lähtien vaikeutuu, mikäli museon kellarikerros suljetaan korjaustöiden vuoksi. Kellarikerroksen varastotilat on tyhjennettävä eikä keittiö ole käytössä. Jäsenistön sitouttaminen yhdistyksen toimintaan (mm. kahvilatoiminta, matkojen järjestäminen, hallitus ja kokoukset) vaatii kehittämistä. Jäsenistön ikääntyminen on tosiasia. Nuorempien ja työikäisten mukaan saamiseksi yhdistyksen on ajoitettava toimintojaan enemmän myös viikonloppuihin ja iltoihin.

 

YHDISTYKSEN TOIMINNAN PAINOPISTEET 2018

                            

      Painopiste

Tavoite

Toimenpiteet 2018

1.

Lahden historiallisen museon ja museoharrastuksen

kiinnostavuuden lisääminen

Museon kävijämäärän lisääminen

ja yhdistykseen jäsenmäärän säilyttäminen

- Museon kanssa käytävän yhteistyön tiivistäminen

-Yhteistyö Ainopuiston teatterin kanssa

- Kafé Kartano

-Yhdistyksen omat tapahtumat

2.

Yhdistyksen oma toiminta

 

Huom.

Museorakennuksen korjaustöiden vaikutuksen huomioiminen

Museon toiminnan elävöittäminen ja rahallinen tukeminen

Fellmanin kartanon ja sen puiston säilyminen

Jäsenten mielekäs harrastustoiminta

 

- Kafé Kartano ja sen tapahtumat

- Kulttuurikävelyt Lahdessa ym.

- Kuukauden toivotut

- Matkat ja retket

- Keskustelutilaisuudet, seminaarit

3.

"Ystävät apuna" -Museon arjessa auttaminen

Jäsenistön osaaminen museon käyttöön

 

- Avustaminen (esim. näyttelyiden esittely, rakennuksen esittely eri kielillä, ”kanssaihmettelijänä” näyttelyissä tms.)

4. Museonystävätoiminnan kehittäminen

Yhdistyksen toiminnan tunnetuksi tekeminen osana

maanlaajuista museonystäväverkostoa

 

 

- Matkat ja retket

- Erilaiset teemaillat

- Keskustelutilaisuudet

 

 

 

YHDISTYKSEN MUU SISÄINEN TOIMINTA

 

Kokouskäytännöt    

Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarpeen mukaan, yleensä kerran kuukaudessa kesäaikaa lukuunottamatta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhtikuussa ja syyskokous marraskuussa.

 

Talous

Yhdistys kerää varansa jäsenmaksuilla, kahvilatoiminnalla, tapahtumilla, retkillä ja matkoilla sekä lahjoituksilla. Vuoden 2018 henkilöjäsenmaksu on 20 euroa/v, ainaisjäsenmaksu on 250 euroa ja lisäksi yhteisö- ja yritysjäsenmaksu on 250 euroa/v. Talousarvio vuodelle 2018 on tämän toimintasuunnitelman liitteenä.

 

 

                                                                                                                                                        3/3

 

Jäsenhankinta ja -huolto

Jäsenmäärää pyritään säilyttämään entisellään tai kasvattamaan sitä hieman huomioiden vuotuinen jäsenistön poistuma (vuonna 2017 n. 18 jäsentä)

Jäsenistä huolehditaan monin eri keinoin, joita ovat kuukausittainen jäsenkirje, tekstiviestit,  www-kotisivusto, Facebook, jäsentapaamiset, erilaiset jäsentilaisuudet, matkat ja -retket.

 

Hallitus herättelee jäsenistöä mukaan yhdistyksen eri toimintamuotojen suunnittelemiseksi ja järjestämiseksi. Kannustetaan jäseniä ottamaan yhteyttä yhdistyksen hallitukseen ja lähettämään ideoitaan ja parannusehdotuksiaan.

 

Tilaisuudet, tapahtumat ja jäsenaktiviteetit

- Vuoden 2018 Ystävän valinta ja Ystävän päivän tilaisuus helmikuussa

- retket ja matkat jäsenille keväällä ja syksyllä sekä joulukuussa jouluretki

- omat ja museon järjestämät tapahtumat: kuukausitapahtumat, Elokuinen ilta,

  Adventti alkaa Kartanosta, Suvi alkaa Kartanosta, Taidelauantai, luennot,

  seminaarit, konsertit ym.

 

YHDISTYKSEN MUU ULKOINEN TOIMINTA

 

Yhteistyösuhteet

Yhdistyksen toiminnan kohde ja tärkein yhteistyökumppani on Lahden historiallinen museo. Yhdistys jatkaa hyvää yhteistyötä Ainopuiston teatterin ja Pulla-Pojat Oy:n kanssa.

 

Vaikuttaminen

Yhdistys haluaa vaikuttaa Historiallisen museon toiminnan kehittämiseen, museotoiminnan merkityksen tunnustamiseen sekä museorakennuksen ja siihen liittyvän puiston arvon vaalimiseen toimimalla keskustelun herättäjänä ja yhteistyön edistäjänä.

 

TIEDOTTAMINEN JA NÄKYVYYDEN LISÄÄMINEN

 

                      Yhdistyksen käyttämät tiedotuskanavat ovat

- jäsenkirjeet sähköpostina ja tekstiviesteinä sekä paperiversioina museon 

  asiakaspalvelusta 

- yhdistyksen kotisivut/nettisivut

- avoin Facebook ryhmä Lahden kartanon ystävät ry

- paikallismedia tarvittaessa tapahtumista tiedotettaessa

 

Lahdessa 29.11.2017

 

Lahden kartanon ystävät ry

Hallitus

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

 

Vuosi 2017 on yhdistyksen 7. toimintavuosi. Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 31.03.2011 ja se rekisteröitiin 25.07.2011.

 

YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS JA TOIMINTAPERIAATTEET

Lahden kartanon ystävät ry on Lahden historiallisen museon tukiyhdistys,   jonka tarkoituksena on edistää Lahden historiallisen museon toimintaa, tehdä sitä tunnetuksi, lisätä lahtelaisten ja päijäthämäläisten kiinnostusta museoharrastusta kohtaan ja siten vahvistaa lahtelaista ja päijäthämäläistä identiteettiä yhdistyksen sääntöjen 2. pykälän mukaisesti.

 

Yhdistyksen yhteisenä päämääränä on Lahden historiallisen museon toiminnan vahvistaminen ja tukeminen. Yhdistys on mukana museon tapahtumissa sekä järjestää jäsentilaisuuksia ja muuta toimintaa jäsenistön ideat ja toiveet huomioiden. On tärkeää, että jokaisella jäsenellä on mahdollisuus osallistua yhdistyksen aktiviteetteihin.

 

TULEVAN TOIMINTAVUODEN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET

 

Mahdollisuudet liittyvät siihen, että julkisen sektorin kutistuessa yhteiskunnassa on nyt sosiaalinen ja taloudellinen tilaus Lahden kartanon ystävien kaltaisille ystäväyhdistyksille. Kartanon ystävät haluavat olla mukana monipuolistamassa museotoimintaa ja omalta osaltaan auttaa museon tunnetuksi tekemisessä ja kävijämäärän lisäämisessä. Monipuolista osaamista omaavat, kiinnostuneet ja innostuneet yhdistyksen jäsenet ovat myös museon voimavara.

 

Haasteet liittyvät jäsenistön ikähaitarin laajentamiseen nuorempien ja työikäisten mukaan saamiseksi, yhteisöllisyyden ja vapaa-ajan kanssakäymisen muotojen muuttumiseen, jäsenistön sitoutumiseen toimintaan (mm. kahvilatoiminta, matkojen järjestäminen) sekä yhdistyksen kokouskäytäntöjen kehittämiseen.

 

YHDISTYKSEN TOIMINNAN PAINOPISTEET

                            

      Painopiste

 

Tavoite

Toimenpiteet 2017

1.Lahden historiallisen museon toiminnan tukeminen, tunnetuksi tekeminen ja museoharrastuksen kiinnostavuuden lisääminen

 

Jäsenistö aktiivisesti mukana museon, sen näyttelyiden ja muun toiminnan tunnetuksi tekemisessä.

- Säännölliset kuukausipalaverit/ ideapalaverit museon kanssa pitkäjänteisen oheistoiminnan suunnittelemiseksi.

- Avustukset (tutkimus, julkaisut, näyttelyt, historiallisen museon toiminta ym.)

- Yhdistyksen jäsenistölle järjestetyt kuukausiluennot tms.  

-Sosiaalisen median käytön tehostaminen

2. Jäsenmäärään ja ikäprofiiliin vaikuttaminen

 

 

 

 

10%:n kasvu nykyiseen jäsenmäärään.

 

Nuorempien jäsen mukaan saaminen.

 

 

- Eri ikäryhmien huomioiminen yhdistyksen toiminnassa

- Yhdistyksen näkyvyyden lisääminen

-Jäsenkyselyn hyödyntäminen

3. Kafé Kartanon toiminnan kehittäminen

 

 

 

Kahvilan palvelukonseptin kehittäminen (aukiolo, tuotevalikoima ym.)

 

- Kahvilatiimi, vastuuhenkilöt jäsenistöstä

-Yhdistyksen omat tapahtumat kahvilassa

-Jäsenkyselyn hyödyntäminen

4.  Museon arjessa auttaminen

Jäsenistön osaaminen avuksi museon toiminnoissa lähtökohtana museon tarpeet.

 

 

- Arjen avun käynnistäminen (esim. näyttelyiden esittely, rakennuksen esittely eri kielillä, mukana olo eri tilaisuuksissa tms.)

-Jäsenkyselyn hyödyntäminen

5.Sosiaalisen median hyödyntäminen

Sosiaalisen median monipuolisempi käyttö tiedon jakamisessa ja vuorovaikutuksen ylläpitämisessä

 

Yhdistyksen näkyvyyden lisääminen

- Uuden www-sivuston suunnittelu

- Kuvien ja tiedon välittäminen museon ja yhdistyksen ajankohtaisista tapahtumista sekä rakennuksesta ja sen yksityiskohdista. (Instagram ym.)

- Perehdytys yhdistyksen hallitukselle ja jäsenistölle sosiaalisen median monipuolisesta käyttämisestä.

-Jäsenkyselyn hyödyntäminen

 

 

YHDISTYKSEN MUU SISÄINEN TOIMINTA

 

Kokouskäytännöt    

Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarpeen mukaan, yleensä kerran kuukaudessa. Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhtikuussa ja syyskokous marraskuussa.

Talous

Yhdistys kerää varansa jäsenmaksuilla, kahvilatoiminnalla, tapahtumilla, retkillä ja matkoilla sekä lahjoituksilla. Vuoden 2017 jäsenmaksu on 20 euroa. Talousarvio vuodelle 2017 on toimintasuunnitelman liitteenä.

Jäsenhankinta ja -huolto sekä jäsenten osallistaminen

Jäsenmäärää pyritään kasvattamaan edellisten vuosien tapaan tasaisesti huomioiden vuotuinen jäsenistön poistuma (vuonna 2016 n. 20 jäsentä)

 

Jäsenet huomioidaan monin eri keinoin, joita ovat kuukausittainen jäsenkirje, www-kotisivusto, Facebook, Instagram, jäsentapaamiset, erilaiset jäsentilaisuudet, -matkat ja -retket

 

Hallitus lisää jäsenistön mukanaoloa yhdistyksen eri toimintamuotojen suunnittelussa ja järjestämisessä. Muodostetaan jäsenistön kanssa ideointi- ja projektiryhmiä: kahvila, tapahtumat, retket ja matkat, tiedottaminen sekä puiston ja ympäristön vaaliminen. Jäsenhuoltoa on myös erillisen jäsenkyselyn tekeminen toimintavuoden 2017 alussa tulevien tapahtumien ja muun toiminnan suunnittelun pohjaksi.

 

Tilaisuudet, tapahtumat ja jäsenaktiviteetit

- Vuoden 2017 Ystävän valinta ja Ystävän päivän tilaisuus helmikuussa

- Hiihdon MM-kisat Lahti 2017- tapahtuman huomioiminen helmi-maaliskuun

  vaihteessa yhteistyössä museon kanssa

- retket ja matkat jäsenille keväällä ja syksyllä

- omat ja museon järjestämät tapahtumat: kuukausitapahtumat, Elokuinen ilta,

  Adventti alkaa Kartanosta, Suvi alkaa Kartanosta, Taidelauantai, luennot,

  seminaarit, konsertit ym.

 

YHDISTYKSEN MUU ULKOINEN TOIMINTA

 

Yhteistyösuhteet

Yhdistyksen toiminnan kohde ja tärkein yhteistyökumppani on Lahden historiallinen museo. Yhdistys jatkaa edelleen yhteistyötä Pulla-Pojat Oy:n, Lahden kaupungin vihertoimen ja sivistystoimen sekä Ainopuiston kesäteatterin kanssa.

 

Vaikuttaminen

Yhdistys haluaa vaikuttaa Historiallisen museon toiminnan kehittämiseen, museotoiminnan merkityksen tunnustamiseen sekä Kartanon rakennuksen ja sen ympäristön arvon vaalimiseen myöntämällä hakemuksesta avustuksia mahdollisuuksien mukaan em. tarkoituksiin sekä toimimalla keskustelun herättäjänä ja yhteistyön edistäjänä eri toimijoiden kesken.

 

TIEDOTTAMINEN JA NÄKYVYYDEN LISÄÄMINEN

 

 Yhdistyksen käyttämät tiedotuskanavat ovat

- jäsenkirjeet sähköpostina ja kirjepostina

- yhdistyksen kotisivut/nettisivut

- avoin Facebook ryhmä

- Instagram ja Twitter uusina vuonna 2017

- paikallismedia tapahtumista tiedotettaessa

 

 

Lahdessa 29.11.2016

 

Lahden kartanon ystävät ry

Hallitus

Kirjoita uusi kommentti: (Napsauta tästä)

123kotisivu.fi
merkkiä jäljellä: 160
OK Lähetetään.
Katso kaikki kommentit

| Vastaa

Uusimmat kommentit

27.11 | 18:50

Kaikki sivulla oleva koettu.

...
02.02 | 13:08

Kiitos, Saara, tarkkasilmäisyydestäsi. Aika hassu kirjoituserhetys. Nyt se on korjattu. Hymyillen kirjoitan vastautani sinulle.

Terveisin
Ulla Lilius

...
02.02 | 12:12

Yritin vain sanoa että tuolla on kirjoitusvirhe.. siinä lukee että 3 PERÄSTÄ lentänyttä lasta.. luulen että tarkoitit pesästä

...
22.10 | 09:23

Terveisiä Nanna Salmelle Ruotsista Uppsalasta , Kaija

...
Tykkäät tästä sivusta
Hei!
Kokeile tehdä oma kotisivu. Minäkin tein! Se on helppoa ja sitä voi kokeilla ilmaiseksi
ILMOITUS