Yhdistyksen säännöt

Nimi: Lahden kartanon ystävät ry

Kotipaikka: Lahti

Osoite: PL 113, 15111 Lahti

Rekisterinumero: 206.042

Merkitty rekisteriin: 25.07. 2011

Lahden kartanon ystävät ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Lahden kartanon ystävät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lahti ja sen toimialueena on Päijät-Häme.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on yhteistoiminnassa Lahden kaupunginmuseon kanssa edistää Lahden historiallisen museon toimintaa sekä edistää kulttuurimyönteistä ilmapiiriä, museon tunnettuutta ja museoharrastusta Päijät-Hämeen maakuntamuseon toiminta-alueella.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä järjestää kokous-, koulutus- ja esitelmätilaisuuksia

 • järjestää retkiä ja matkoja jäsenilleen sekä muille museoalan harrastajille

 • harjoittaa museoalaan liittyvää voittoa tavoittelematonta pienimuotoista myyntitoimintaa

 • tekee aloitteita ja esityksiä kulttuurimaiseman sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alueiden ja rakennusten suojelemiseksi toimialueellaan.

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi järjestää arpajaisia ja keräyksiä sekä vastaanottaa lahjoituksia ja jälkisäädöksiä. Yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta. Yhdi stys voi jakaa apurahoja tai muulla tavalla taloudellisesti tukea museoalan kehitystä ja tutkimusta toimialueellaan.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä luonnollinen henkilö ja oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Hallituksen ehdotuksesta syyskokous voi nimittää yhdistykselle myös kunniajäseniä. Yhdistyksellä voi olla myös kannatusjäseniä.Varsinainen jäsen ja kannatusjäsen suorittavat yhdistykselle syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen luonnolliselle henkilölle, yhteisö- ja kannatusjäsenelle. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta. Kunkin kalenterivuoden toukokuun loppuun mennessä suoritettu jäsenmaksu oikeuttaa yhdistyksen jäsenyyteen seuraavan vuoden toukokuun loppuun saakka. Jäsen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksua kahtena (2) peräkkäisenä vuonna, katsotaan eronneeksi yhdistyksestä. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.


4§ Hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja sekä kahdeksi vuodeksi valitut kahdesta (2) viiteen (5) jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Hallituksen jäsenen tulee olla myös yhdistyksen jäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan yhdistyksen varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut toimihenkilöt sekä päättää heidän tehtävistään ja mahdollisista palkkioista. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyessä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2)hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan mielipide ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallitus voi keskuudestaan asettaa työvaliokunnan. Hallitus voi nimetä tarvittavia jaostoja, jotka toimivat hallituksen valvonnassa. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.


5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.


6 § Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen tilivuoden hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan yhdistyksen syyskokouksessa yksi (1) varsinainen toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja. Edellisen vuoden tilit on jätettävä tarkastettaviksi viimeistään kuukausi ennen yhdistyksen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.


7 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen päättävä elin on yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu toimitetaan jäsenille sähköpostitse tai kirjallisesti vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokouspäivää. Kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä pyytää sitä kirjallisesti hallitukselta ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kokous on pidettävä kolmen (3) viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Päätökset kokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan mielipide ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa. Äänestys on avoin, ellei vähintään kaksi (2) jäsentä vaadi suljettua äänestystä.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus;

 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa (ja kaksi ääntenlaskijaa);

 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys;

 5. Esitetään hallituksen vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto;

 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;

 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

   

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1.Kokouksen avaus;

  2.Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa (ja kaksi ääntenlaskijaa);

  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys;

  5. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;

  6. Päätetään jäsenmaksujen suuruudet;

  7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

  8. Valitaan seuraavan tilikauden varsinainen toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja;

  9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, hänen on siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle kaksi (2) viikkoa ennen kokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


8 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan ( ¾ ) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan Lahden historiallisen museon toimintaa edistäviin tarkoituksiin.

Kirjoita uusi kommentti: (Napsauta tästä)

123kotisivu.fi
merkkiä jäljellä: 160
OK Lähetetään.
Katso kaikki kommentit

| Vastaa

Uusimmat kommentit

27.11 | 18:50

Kaikki sivulla oleva koettu.

...
02.02 | 13:08

Kiitos, Saara, tarkkasilmäisyydestäsi. Aika hassu kirjoituserhetys. Nyt se on korjattu. Hymyillen kirjoitan vastautani sinulle.

Terveisin
Ulla Lilius

...
02.02 | 12:12

Yritin vain sanoa että tuolla on kirjoitusvirhe.. siinä lukee että 3 PERÄSTÄ lentänyttä lasta.. luulen että tarkoitit pesästä

...
22.10 | 09:23

Terveisiä Nanna Salmelle Ruotsista Uppsalasta , Kaija

...
Tykkäät tästä sivusta
Hei!
Kokeile tehdä oma kotisivu. Minäkin tein! Se on helppoa ja sitä voi kokeilla ilmaiseksi
ILMOITUS